سفارش تبلیغ
صبا

من چه کنم که وزیر جنگ مان دلش پرکشیده است برای یک مسافرت، اونم از نوع خارجی‌ش!؛
اما وزیر امور خارجی هم اینقدر مسافرت نمی‌رود؟!

اگر تا چند وقت پیش تحریم بودیم؛ من چه کنم که کنون با من هست میل‌ش؟! و در جام ما مِی می‌ریزد.

اگر که دعوت کرده‌ای، خودت هم ما را از بلایا، حرف‌ها و ... محفوظ دار!


اویس  |  چهارشنبه 90 اسفند 10  |    رد پا