سفارش تبلیغ
صبا

سلام!  بر پدری که بود؛
 سلام! بر پدری که هست.

اگر که لقلقه زبان دلم بود، که هستی؛ ولیکن کدامین رفتارم بر این باور بود؟!
و می خواهم از امروز چنین پندارم، چنین تصور کنم و چنین باوری داشته باشم.
و تو نیز دعایم کن، که دعای پدر و مادر همیشه بدرقه فرزند است. و من بدان شاد!


اویس  |  سه شنبه 91 تیر 13  |    رد پا