سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران

سلام!  بر پدری که بود؛
 سلام! بر پدری که هست.

اگر که لقلقه زبان دلم بود، که هستی؛ ولیکن کدامین رفتارم بر این باور بود؟!
و می خواهم از امروز چنین پندارم، چنین تصور کنم و چنین باوری داشته باشم.
و تو نیز دعایم کن، که دعای پدر و مادر همیشه بدرقه فرزند است. و من بدان شاد!


اویس  |  سه شنبه 91 تیر 13  |    رد پا